Grups de ioga 2017/18

"El cos és l'arc, asana és la fletxa, l'objectiu és l'ànima"
BKS Iyengar

Horaris 2017/2018


** grup dimarts i dijous (dijous a càrrec de Núria Camps)
*** grup dilluns i dimecres (dilluns a càrrec de Núria Camps)

Com es desenvolupa una classe?

Inici: 2 d'octubre.
Vine a provar una classe de forma gratuïta i sense compromís.
Hi ha la possibilitat d'incorporar-se durant el curs, parlem-ne!


La pràctica fora de casa / Practice away from home

English below (in progress; meanwhile you can use the translator on the sidebar)

Potser el més lògic hauria estat fer primer un petit escrit sobre la pràctica a casa; però la meva realitat més immediata és la pràctica a fora de casa, lluny del meu espai habitual, i ara em resulta més fàcil escriure sobre això. I en qualsevol cas, la major part de les coses que apunte ací poden servir per, simplement, practicar.

Cada any per juny, quan s'acaben les classes regulars per donar pas a les vacances, encoratge als meus alumnes a seguir practicant durant els mesos d'estiu. Certament, sense una pràctica personal fermament establerta durant el curs, es difícil posar-s'hi sense el suport d'un professor o un col·lega motivat. Però de vegades, trobar-se en una situació diferent (de vacances, de viatge, a casa de la família, o simplement amb uns altres horaris perquè s'han acabat les activitats "extraescolars") ens anima a provar coses noves i generar noves rutines, que, si ens enganxen, podem traslladar a la quotidianitat.

Jo reconec que em costa posar-me a practicar. I encara més fora del meu petit espai personal de pràctica. Sent, a més, practicant de ioga Iyengar. hi ha certs ormejos que m'acompanyen - ja he escrit anteriorment sobre el meu amor a les mantes com a suports.

La màrfega, els cinturons, els blocs, les mantes... un equipatge difícil de portar amb tu amb una companyia aèria de baix cost, de carretejar en la cua del transport marítim, o simplement d'encabir al maleter d'un cotxe carregat  amb tot allò necessari per anar a acampar en un festival de música al mig de França.

Per les destinacions habituals, com és el meu cas quan anem a visitar a la família, ja he optat per tenir una màrfega a cada lloc i utilitzar les mantes disponibles de la millor manera possible. Llavors només he de fer lloc a la maleta pels blocs - sort que es van inventar els de suro - i els cinturons.

Quan anem a un festival d'acampada, en canvi, les mantes formen part de l'equipatge; a banda de suports per ioga, serveixen per la seva funció original: protegir-nos del fred - llavors hi ha aquell petit estira-i-arronsa de primera hora del matí quan un vol fer prānāyāma i algú no està d'acord amb cedir aquella petita parcel·la de confort, però en fi...

No obstant, amb el temps i la pràctica, s'han anat trobant alternatives per substituir de manera experimental o temporal, els suports més voluminosos, com són les mantes. Per exemple, Carrie Owerko ens mostrava en el taller organitzat aquest juny passat per l'Espai de Ioga a Girona, una variant de Salamba Sarvangasana amb la màrfega, dos blocs i un bòlster - on el bòlster es pot substituir fàcilment per un altre suport ferm d'alçada similar. Jo l'he estat fent servir molt aquest estiu, substituint el bòlster per coixins ferms.

suport alternatiu per salamba sarvangasana

Per la seva banda, Eyal Shifroni proposa una seqüència per quan viatgem i no tenim els suports necessaris per fer la reina de les postures: Urdhva Prasarita Padasana, Viparita Karani i Salamba Chatuspadasana contra la paret (imatges a la pàgina 30 de l'article). Només calen una paret i un bloc. Pràctic, molt pràctic.

Trobar l'espai concret per practicar m'ocupa més temps en funció de les possibilitat: de vegades no queda altra que ocupar la sala d'estar i fer que la resta d'ocupants de la casa facen marrada per passar de la terrassa a la cuina. Altres vegades vagarege durant mitja hora per decidir-me entre un parquet de dansa buit o l'espai lliure entre la nostra tenda i la veïna.

nilaramba sarvangasana

El material, l'espai... i ara què? Estic molt a favor d'escoltar al cos per orientar la sadhana; però la guia de gent que en sap sempre va molt bé. A internet hi ha un piló de seqüències en format vídeo i PDF, algunes molt bones i d'altres completament infumables. Com amb moltes altres coses. crec que és millor anar sota recomanació. A mi m'agraden molt les seqüències de l'IYNAUS (nivell 1 i nivell 2). Són senzilles i cobreixen gran part de les postures bàsiques. Per vídeos de classes senceres amb un toc d'humor 1000yogavideos.com

Acabe ja deixant algunes recomanacions molt interessants d'Andrea Ferretti per inspirar de manera creativa la pràctica durant l'estiu (sí, ja s'acaba però són vàlides per tot l'any). O simplement per establir i estructurar la pràctica personal (dos articles d'Eyal Shifroni que ja he esmentat abans).

Bona pràctica!

Perhaps it would make more sense to first write a post on home practice; but my immediate reality is the practice away from my usual secluded spot, and now it is easier for me to write about it. And in any case, most of the things that I point out here can be used to simply practice.Every year in June, when the regular classes finish at the beginnig of the summer season, I encourage my students to continue practicing during the summer months.

Certainly, without a personal practice firmly established during the course, it is difficult to start afresh without the support of a motivated colleague or a teacher. But sometimes, finding yourself in a different situation (onholidays, traveling, at your parents', or simply with other schedules because evening activities are over) encourages us to try new things and generate new routines, which,we can then incorporate into everyday life.

 I recognize that it is hard for me to practice. And even more out of my small personal space of practice. I'm also a Iyengar Yoga practitioner, which means there are certain bulky elements I must take along with me - I have already written about my love for blankets as supports. 

The mat, the belts, the blocks, the blankets ... a baggage which might be difficult to carry with you with a low cost airline,  or simply to fit into the trunk of a car already loaded with everything necessary to go camping in a music festival in the middle of France.For the usual destinations, as is the case when we go to visit the family, I have already chosen to have a mat in each place and use the blankets available in the best possible way. Then I just have to pack my cork (not wooden!) blocks and the belts. 

On the other hand, when we go camping, blankets are part of the luggage; in addition to being yoga supportss, they serve their original function: to protect us from the cold - then there is that tiny disagreement early in the morning when you want to do prānāyāma and someone does not agree to give up that small bit of comfort... 

However, over time and practice, alternative ways have been found to replace, at least temporarily or to experiment, the bulkiest supports, such as blankets. For example, Carrie Owerko showed us in the workshop organized last June by Espai de Ioga in Girona, a variation of Salamba Sarvangasana with the mat, two blocks and a bolster - where the bolster can easily be replaced by another firm support of similar height. I've been using it a lot this summer, replacing the bolster with firm pillows.

Eyal Shifroni´s propposal, on the other hand, is a substitutive sequence for the queen of
asana: Urdhva Prasarita Padasana +Viparita Karani + Salamba Chatuspadasana against the wall (images on page 30 of the article) . Only one wall and one block are required. Practical, very practical.I spend more or less time finding the right spot to practice  depending on the possibilities: sometimes there is no other possibility than occupying the living room and making the rest of the inhabitants of the house rally to move from the terrace to the kitchen Other times I wander for half an hour to decide between an empty dance floor or the free space between our tent and the neighbor's. 

The material, the space ... and now what? I am very much in favor of listening to the body to guide self- prcatice; but I would always recommend to use some guidande from experienced practitioners. On the Internet there is a pile of sequences in video and PDF format, some very good and others completely crap. As with many other things. I think it's best to get some good recommendation. I really like the sequences provide by IYNAUS (level 1 and level 2). They are simple and cover most part of the basic positions. For entire class videos with a touch of humor (in Catalan) 1000yogavideos.com

I would like to finnish with some very interesting recommendations by Andrea Ferretti to inspire creativity in practice during the summer (yes, it's over, but they are valid for the whole year). Or just to establish and structure personal practice (two articles by Eyal Shifroni that I have already mentioned before). 


Good practice!

Les mantes com a suport / Blankets as supports

English version below

Per aquestes dates, i amb aquestes temperatures, la gent em mira estranyada pel carrer quan em veuen carretejar una pila de mantes "de mudances". La veritat és que ja m'he començat a acostumar a la situació, i no em molesta que em facin bromes al respecte.

Però ho he de dir alt i clar: no puc viure sense les meves mantes.
Va, ho faig un a mica menys dramàtic: les mantes (i altres suports), em faciliten molt la pràctica personal i les classes.
Les mantes "de mudança" són ideals com a suport per fer ioga per diversos motius : són barates (si no comets l'errada de demanar "mantes de ioga", llavors doblen miraculosament el preu), són resistents i són fermes.

mantes per salamba sarvangasana a la cadira (detall)
Un exemple clar de l'ús de les mantes com a suport és Salamba Sarvangasana. Moltes escoles i llinatges de ioga la fan directament a terra. El mateix BKS Iyengar la fa sense suports a Light on Yoga. En canvi, en anys posteriors, tant ell com els seus fills i deixebles l'han ensenyat amb suport de mantes. Per què? Doncs pel senzill motiu que la gran majoria dels practicants necessiten una ajuda per fer aquesta postura de forma segura. En Roger Cole ho explica a bastament en molts dels seus articles, com per exemple Keep the neck safe in Shoulderstand (en anglès), i jo no tinc gaire més a dir: fins el dia que faça la postura sobre la vora de les espatlles i sense que cap vèrtebra cervical toque a terra, la faig sobre mantes per evitar la hiperflexió cervical.


supta baddha konasana amb suportsPerò les mantes són també de gran utilitat en les postures supines (ajagudes), on permeten descansar el tronc, les cames, i/o els braços en funció de les necessitats del practicant; tot permetent-nos aprofundir en la postura, arribar
on encara no podem arribar, o relaxar-nos més profundament. Tenint en compte que un dels aspectes claus per obtenir tots els beneficis d'una determinada postura (amb permís de l'alineament) és el temps de permanència, l'ús d'un suport adequat millora l'experiència del practicant de manera significativa en postures com Supta Baddha Konasana. Amb tres mantes doblegades pel costat llarg, una altra pel cap i una sota de cada cuixa, aquesta és una de les meves postures preferides i la de mols practicants: només cal entrar a una sala de pràctica a l'hora de la migdiada, al bell mig d'un intensiu de cap de setmana, per comprovar-ho. La versió "de luxe" és amb sengles mantes donant suport a l'avantbraç des del colze a la punta dels dits.

Observació - anècdota: el plegament correcte de les mantes estimula la meva vessant més obsessiva, com bona part dels meus alumnes ja saben. Insistesc molt en guardar les mantes ben plegades i en utilitzar-les correctament, amb les vores més arrodonides sempre cap al cos, allà on ha de suportar més pes, i per tant és necessària més fermesa. Per aquesta època, quan explique una postura amb suport de mantes, la pregunta "les vores "bones" cap a on?", acaba apareixent.

En fi, que si un dia veus caminant pel carrer una pila de mantes, possiblement sóc jo de camí a gaudir de la meva sadhana, o, més probablement, a donar a conèixer els múltiples beneficis de la pràctica del ioga (amb o sense suports), a una colla de motivats.

Estàs convidat a unir-t'hi en voler.

mantes i cinturons, suports bàsics

This days, and with such a warm weather, people stare at me as I walk past them with my stack of blankets. I already got used to the situation and I do not mind if they make jokes.

To say it loud and clear: I cannot live without  my blankets.
OK, let's put it  in a less dramatic way: blankets (and other supports) help me greatly in my personal practice and with yoga classes.

The typical blankets for moving businesses are ideal as yoga supports fro many reasons: they are cheap (unless you call them "yoga blankets", which makes them double their price in a mysterious way), they are resistant, and they are firm.

A clear example of the use of blankets as supports is Salamba Sarvangasana. Many lineages and yoga styles practice this pose directly on the floor. Even BKS Iyengar did so on Light on Yoga. But, from not much later and up to these days, he, his children and pupils started teaching it with blankets. Why? The reason is simple: most students need some help to practice this pose in a safe way. Roger Cole has plenty of articles on the subject, like Keep the neck safe in Shoulderstand. As for me, to avoid hyperflexion, I will continue using blankets up to the day I stand on the top of my shoulders and none of my cervical vertebrae touch the floor.


Blankets are also very useful in supine poses, allowing the trunk, legs and arms to rest, dependin on the needs of the practitioner. Thus, we can go deeper in the pose, get to places we cannot reach or relax completely. Keeping in mind the time we stay in a pose is one ofthe key aspects (along with alingment) to get all the benefits of a given pose, the use of a proper support can significatively enhance the experience of any student in postures like Supta Baddha Konasana - this is one of my favourite ones and also to many practitioners (just check the yoga room just after lunch during a weekend retreat).

I must say that proper folding and use of the blankets is a kind of obsession for me, as my students already know. I often insist on storing them well folded  and using them always with the round edge facing the body, where the blanket bears more weight, and therefore more firmness is necessary.

So, if one day you happen to meet a walking stack of blankets, it may be me on my way to enjoying my sadhana, or, ,ore likely, to make yoga benefits (with and without supports) known to a bunch of motivated people.

You are welcome to come in and join.

Ioga a foravila 21-23 juliol 2017
+ Dates: arribada divendres 21 de juliol a partir de les 18 h fins diumenge 23 de juliol a les 18 h.

+ Lloc : Centre de Dinamització Rural Portavella, Les Lloses (Ripollès) www.portavella.cat, (a menys de 2 hores de Girona i de Barcelona.)

+ Pràctica d’āsana i prānāyāma facilitades per Sergi Bou i Dídac Perales (pels inscrits és necessari assistir a totes
les classes d’āsana, prānāyāma opcional),a la sala de l'arcada.

+ Cuina de proximitat, ecològica i vegetariana, a càrrec de Sa Menjua www.samenjua.cat

+ Allotjament: a la masia fortificada, en habitacions dobles/triples/quàdruples compartides amb bany propi. o compartit.

+ Podeu venir acompanyats (1 acompanyant adult per practicant). Els infants són benvinguts, tot i que han de venir amb un adult que no practiqui; pels menors de 2 anys l'estada és gratuïta. En cas que hi hagi un grup d'infants, es valorarà la possibilitat d'alguna activitat adreçada a ells específicament. Hi ha moltes opcions de coses a fer a Portavella, consulteu la web.

+ Material de pràctica: Cal que porteu el vostre antilliscant, 2 totxos, 1 cinturó i 4 mantes (si us falta alguna cosa feu-nos-ho saber en el moment de la inscripció)

+ Horaris:
@ Els horaris i el programa poden ser modificats per l'organització.

DIVENDRES:
a partir de 18 hores arribada i acomodament
19:00 h: āsana
20:30 h: Sopar

DISSABTE:
7:15 h : prānāyāma
8:15 h : Caminada en silenci
8:45 h: Desdejuni al camp
9:30 h: Arribada a la casa i infusió
10:00 h: āsana
13:30 h: Dinar
16:00 h: Activitat a concretar o temps lliure.
18:30 h āsana
20:30 h: Sopar

DIUMENGE:
7:15 h: prānāyāma
8:15 h : Caminada en silenci
8:45 h: Desdejuni al camp
9:30 h: Arribada a la casa i infusió
10:00 h: āsana
13:30 h: Dinar
16:00h: dhyāna (meditació)
18:00 h: comiat

En cas d’arribar el dissabte haurà de ser abans de les 9.30h. El preu serà el mateix.

+ Places: grup mínim d'11 practicants i màxim de 20 practicants.

+ Preu:
Practicants: 220 € (preu especial 190 € fins el 18 de juny)
Acompanyants: 150 € (preu especial 130 € fins el 18 de juny)

+ Inscripcions:
● Emplenant el formulari i efectuant un pagament de 90 €/persona en concepte de reserva - data màxima 30 de juny; per gaudir del preu especial fins el 18 de juny. La resta del pagament es farà en el moment d’arribada.

● La reserva només és retornable en cas que es comuniqui la baixa abans del 18 de juny, o en cas d'anul·lació del curs per part de l'organització.

+ Contacte:
Dídac 678.329.776 | ioga@didacperales.cat
Sergi 620.650.002 | sergi.bou.som@gmail.com

Esdeveniment al Facebook

Seminari: Ioga Clàssic Estàndar 17-18 juny 2017

(Aquest seminari correspon i és convalidable amb el Mòdul I de la formació de professors de ioga S'Om - Yoga i Filisofia Práctica:  www.formacion-yoga.org/)A càrrec de Nale Paradas (llicenciada en filosofia i acharya de ioga) i Patricia López (fisioterapeuta)

CONTINGUTS:

* Pràctica Estàndard Revisada de la Sadhana de l'Escola Sivananda transmesa per Swami Vishnu Devananda.

* Inclou pàctica de Pranayama per augmentar gradualment la capacitat pulmonar i equilibrar el sistema nerviós.

* Les asanes / postures bàsiques i l'estructura estàndard adaptada de manera personalitzada.

* Ampliació, adaptació i revisió del model amb contrapostures, prepostures, variants i tècnica pedagògica de postures avançades.

* Anatomia musculoesquelètica de les asanes.

* Correcció d'asanes.

* Cartografia del ioga a la contemporaneïtat des de la concepció de la filosofía sapiencial.

* Exposició d'estils, escoles, sendes I filosofies.

* Reflexió entorn de conceptes com autoritat, rigor, autoindagació, universalisme, exoterisme / esoterisme, llinatge, relativisme cultural. Sentit crític occidental i autocrítica. Esoterisme Vs Universalisme. Els marges de la pluralitat i la tolerància. Relativisme cultural, i ètica.

* Introducció a la filosofia de la ment en la filosofia Samkhya i Ioga Sutras en analogia amb la neurociència real.

* Els "kleshas". Els obstacles filosòfics..

* Les "gunas". Analogies i aplicacions.

PROGRAMA:

Dissabte:
9h.-Sadhana Sivananda.
10.30h- Cartografia del Ioga Contemporani.
12h.-Revisió estructural de la sadhana.Tècnica de correcció de postures.Prepostures y contrapostures.
14h.- Dinar
16h.-Anatomia aplicada a Asana..
18h.-Sadhana Sivananda.
.
Diumenge:
9 h.-Sadhana Sivananda.
11h.-La metafísica de Shamkya i Yoga Sutras.
Analogia de les gunas, les 3 transformacions de l'esperit segons Nietzsche i l'escala energètica de Hawkins.
12.00h.-Correcció d'Asana. Adaptacions estructurals de la sadhana i variants avançades.
14.00h.-Dinar
15.30h.-Meditació. Kleshas.
16h. Introducció als Yoga Sutras. Kriya Yoga. Asthanga Yoga. Abhyasa vs Vairagya.
17.30.-Sadhana Sivananda.
19.30h - Finalització


Preu: 140 €.
Inclou la formació i l'accés al material.
Hi ha la possibilitat de contractar els àpats amb Sa Menjua (www.samenjua.cat), demaneu informació.


Lloc: Rambla de la Llibertat 6 4t - Girona.

Per més informació i inscripcions:
Dídac | 678.329.776 | didac@didacperales.cat