Les mantes com a suport / Blankets as supports

English version below

Per aquestes dates, i amb aquestes temperatures, la gent em mira estranyada pel carrer quan em veuen carretejar una pila de mantes "de mudances". La veritat és que ja m'he començat a acostumar a la situació, i no em molesta que em facin bromes al respecte.

Però ho he de dir alt i clar: no puc viure sense les meves mantes.
Va, ho faig un a mica menys dramàtic: les mantes (i altres suports), em faciliten molt la pràctica personal i les classes.
Les mantes "de mudança" són ideals com a suport per fer ioga per diversos motius : són barates (si no comets l'errada de demanar "mantes de ioga", llavors doblen miraculosament el preu), són resistents i són fermes.

mantes per salamba sarvangasana a la cadira (detall)
Un exemple clar de l'ús de les mantes com a suport és Salamba Sarvangasana. Moltes escoles i llinatges de ioga la fan directament a terra. El mateix BKS Iyengar la fa sense suports a Light on Yoga. En canvi, en anys posteriors, tant ell com els seus fills i deixebles l'han ensenyat amb suport de mantes. Per què? Doncs pel senzill motiu que la gran majoria dels practicants necessiten una ajuda per fer aquesta postura de forma segura. En Roger Cole ho explica a bastament en molts dels seus articles, com per exemple Keep the neck safe in Shoulderstand (en anglès), i jo no tinc gaire més a dir: fins el dia que faça la postura sobre la vora de les espatlles i sense que cap vèrtebra cervical toque a terra, la faig sobre mantes per evitar la hiperflexió cervical.


supta baddha konasana amb suportsPerò les mantes són també de gran utilitat en les postures supines (ajagudes), on permeten descansar el tronc, les cames, i/o els braços en funció de les necessitats del practicant; tot permetent-nos aprofundir en la postura, arribar
on encara no podem arribar, o relaxar-nos més profundament. Tenint en compte que un dels aspectes claus per obtenir tots els beneficis d'una determinada postura (amb permís de l'alineament) és el temps de permanència, l'ús d'un suport adequat millora l'experiència del practicant de manera significativa en postures com Supta Baddha Konasana. Amb tres mantes doblegades pel costat llarg, una altra pel cap i una sota de cada cuixa, aquesta és una de les meves postures preferides i la de mols practicants: només cal entrar a una sala de pràctica a l'hora de la migdiada, al bell mig d'un intensiu de cap de setmana, per comprovar-ho. La versió "de luxe" és amb sengles mantes donant suport a l'avantbraç des del colze a la punta dels dits.

Observació - anècdota: el plegament correcte de les mantes estimula la meva vessant més obsessiva, com bona part dels meus alumnes ja saben. Insistesc molt en guardar les mantes ben plegades i en utilitzar-les correctament, amb les vores més arrodonides sempre cap al cos, allà on ha de suportar més pes, i per tant és necessària més fermesa. Per aquesta època, quan explique una postura amb suport de mantes, la pregunta "les vores "bones" cap a on?", acaba apareixent.

En fi, que si un dia veus caminant pel carrer una pila de mantes, possiblement sóc jo de camí a gaudir de la meva sadhana, o, més probablement, a donar a conèixer els múltiples beneficis de la pràctica del ioga (amb o sense suports), a una colla de motivats.

Estàs convidat a unir-t'hi en voler.

mantes i cinturons, suports bàsics

This days, and with such a warm weather, people stare at me as I walk past them with my stack of blankets. I already got used to the situation and I do not mind if they make jokes.

To say it loud and clear: I cannot live without  my blankets.
OK, let's put it  in a less dramatic way: blankets (and other supports) help me greatly in my personal practice and with yoga classes.

The typical blankets for moving businesses are ideal as yoga supports fro many reasons: they are cheap (unless you call them "yoga blankets", which makes them double their price in a mysterious way), they are resistant, and they are firm.

A clear example of the use of blankets as supports is Salamba Sarvangasana. Many lineages and yoga styles practice this pose directly on the floor. Even BKS Iyengar did so on Light on Yoga. But, from not much later and up to these days, he, his children and pupils started teaching it with blankets. Why? The reason is simple: most students need some help to practice this pose in a safe way. Roger Cole has plenty of articles on the subject, like Keep the neck safe in Shoulderstand. As for me, to avoid hyperflexion, I will continue using blankets up to the day I stand on the top of my shoulders and none of my cervical vertebrae touch the floor.


Blankets are also very useful in supine poses, allowing the trunk, legs and arms to rest, dependin on the needs of the practitioner. Thus, we can go deeper in the pose, get to places we cannot reach or relax completely. Keeping in mind the time we stay in a pose is one ofthe key aspects (along with alingment) to get all the benefits of a given pose, the use of a proper support can significatively enhance the experience of any student in postures like Supta Baddha Konasana - this is one of my favourite ones and also to many practitioners (just check the yoga room just after lunch during a weekend retreat).

I must say that proper folding and use of the blankets is a kind of obsession for me, as my students already know. I often insist on storing them well folded  and using them always with the round edge facing the body, where the blanket bears more weight, and therefore more firmness is necessary.

So, if one day you happen to meet a walking stack of blankets, it may be me on my way to enjoying my sadhana, or, ,ore likely, to make yoga benefits (with and without supports) known to a bunch of motivated people.

You are welcome to come in and join.