La pràctica fora de casa / Practice away from home

English below (in progress; meanwhile you can use the translator on the sidebar)

Potser el més lògic hauria estat fer primer un petit escrit sobre la pràctica a casa; però la meva realitat més immediata és la pràctica a fora de casa, lluny del meu espai habitual, i ara em resulta més fàcil escriure sobre això. I en qualsevol cas, la major part de les coses que apunte ací poden servir per, simplement, practicar.

Cada any per juny, quan s'acaben les classes regulars per donar pas a les vacances, encoratge als meus alumnes a seguir practicant durant els mesos d'estiu. Certament, sense una pràctica personal fermament establerta durant el curs, es difícil posar-s'hi sense el suport d'un professor o un col·lega motivat. Però de vegades, trobar-se en una situació diferent (de vacances, de viatge, a casa de la família, o simplement amb uns altres horaris perquè s'han acabat les activitats "extraescolars") ens anima a provar coses noves i generar noves rutines, que, si ens enganxen, podem traslladar a la quotidianitat.

Jo reconec que em costa posar-me a practicar. I encara més fora del meu petit espai personal de pràctica. Sent, a més, practicant de ioga Iyengar. hi ha certs ormejos que m'acompanyen - ja he escrit anteriorment sobre el meu amor a les mantes com a suports.

La màrfega, els cinturons, els blocs, les mantes... un equipatge difícil de portar amb tu amb una companyia aèria de baix cost, de carretejar en la cua del transport marítim, o simplement d'encabir al maleter d'un cotxe carregat  amb tot allò necessari per anar a acampar en un festival de música al mig de França.

Per les destinacions habituals, com és el meu cas quan anem a visitar a la família, ja he optat per tenir una màrfega a cada lloc i utilitzar les mantes disponibles de la millor manera possible. Llavors només he de fer lloc a la maleta pels blocs - sort que es van inventar els de suro - i els cinturons.

Quan anem a un festival d'acampada, en canvi, les mantes formen part de l'equipatge; a banda de suports per ioga, serveixen per la seva funció original: protegir-nos del fred - llavors hi ha aquell petit estira-i-arronsa de primera hora del matí quan un vol fer prānāyāma i algú no està d'acord amb cedir aquella petita parcel·la de confort, però en fi...

No obstant, amb el temps i la pràctica, s'han anat trobant alternatives per substituir de manera experimental o temporal, els suports més voluminosos, com són les mantes. Per exemple, Carrie Owerko ens mostrava en el taller organitzat aquest juny passat per l'Espai de Ioga a Girona, una variant de Salamba Sarvangasana amb la màrfega, dos blocs i un bòlster - on el bòlster es pot substituir fàcilment per un altre suport ferm d'alçada similar. Jo l'he estat fent servir molt aquest estiu, substituint el bòlster per coixins ferms.

suport alternatiu per salamba sarvangasana

Per la seva banda, Eyal Shifroni proposa una seqüència per quan viatgem i no tenim els suports necessaris per fer la reina de les postures: Urdhva Prasarita Padasana, Viparita Karani i Salamba Chatuspadasana contra la paret (imatges a la pàgina 30 de l'article). Només calen una paret i un bloc. Pràctic, molt pràctic.

Trobar l'espai concret per practicar m'ocupa més temps en funció de les possibilitat: de vegades no queda altra que ocupar la sala d'estar i fer que la resta d'ocupants de la casa facen marrada per passar de la terrassa a la cuina. Altres vegades vagarege durant mitja hora per decidir-me entre un parquet de dansa buit o l'espai lliure entre la nostra tenda i la veïna.

nilaramba sarvangasana

El material, l'espai... i ara què? Estic molt a favor d'escoltar al cos per orientar la sadhana; però la guia de gent que en sap sempre va molt bé. A internet hi ha un piló de seqüències en format vídeo i PDF, algunes molt bones i d'altres completament infumables. Com amb moltes altres coses. crec que és millor anar sota recomanació. A mi m'agraden molt les seqüències de l'IYNAUS (nivell 1 i nivell 2). Són senzilles i cobreixen gran part de les postures bàsiques. Per vídeos de classes senceres amb un toc d'humor 1000yogavideos.com

Acabe ja deixant algunes recomanacions molt interessants d'Andrea Ferretti per inspirar de manera creativa la pràctica durant l'estiu (sí, ja s'acaba però són vàlides per tot l'any). O simplement per establir i estructurar la pràctica personal (dos articles d'Eyal Shifroni que ja he esmentat abans).

Bona pràctica!

Perhaps it would make more sense to first write a post on home practice; but my immediate reality is the practice away from my usual secluded spot, and now it is easier for me to write about it. And in any case, most of the things that I point out here can be used to simply practice.Every year in June, when the regular classes finish at the beginnig of the summer season, I encourage my students to continue practicing during the summer months.

Certainly, without a personal practice firmly established during the course, it is difficult to start afresh without the support of a motivated colleague or a teacher. But sometimes, finding yourself in a different situation (onholidays, traveling, at your parents', or simply with other schedules because evening activities are over) encourages us to try new things and generate new routines, which,we can then incorporate into everyday life.

 I recognize that it is hard for me to practice. And even more out of my small personal space of practice. I'm also a Iyengar Yoga practitioner, which means there are certain bulky elements I must take along with me - I have already written about my love for blankets as supports. 

The mat, the belts, the blocks, the blankets ... a baggage which might be difficult to carry with you with a low cost airline,  or simply to fit into the trunk of a car already loaded with everything necessary to go camping in a music festival in the middle of France.For the usual destinations, as is the case when we go to visit the family, I have already chosen to have a mat in each place and use the blankets available in the best possible way. Then I just have to pack my cork (not wooden!) blocks and the belts. 

On the other hand, when we go camping, blankets are part of the luggage; in addition to being yoga supportss, they serve their original function: to protect us from the cold - then there is that tiny disagreement early in the morning when you want to do prānāyāma and someone does not agree to give up that small bit of comfort... 

However, over time and practice, alternative ways have been found to replace, at least temporarily or to experiment, the bulkiest supports, such as blankets. For example, Carrie Owerko showed us in the workshop organized last June by Espai de Ioga in Girona, a variation of Salamba Sarvangasana with the mat, two blocks and a bolster - where the bolster can easily be replaced by another firm support of similar height. I've been using it a lot this summer, replacing the bolster with firm pillows.

Eyal Shifroni´s propposal, on the other hand, is a substitutive sequence for the queen of
asana: Urdhva Prasarita Padasana +Viparita Karani + Salamba Chatuspadasana against the wall (images on page 30 of the article) . Only one wall and one block are required. Practical, very practical.I spend more or less time finding the right spot to practice  depending on the possibilities: sometimes there is no other possibility than occupying the living room and making the rest of the inhabitants of the house rally to move from the terrace to the kitchen Other times I wander for half an hour to decide between an empty dance floor or the free space between our tent and the neighbor's. 

The material, the space ... and now what? I am very much in favor of listening to the body to guide self- prcatice; but I would always recommend to use some guidande from experienced practitioners. On the Internet there is a pile of sequences in video and PDF format, some very good and others completely crap. As with many other things. I think it's best to get some good recommendation. I really like the sequences provide by IYNAUS (level 1 and level 2). They are simple and cover most part of the basic positions. For entire class videos with a touch of humor (in Catalan) 1000yogavideos.com

I would like to finnish with some very interesting recommendations by Andrea Ferretti to inspire creativity in practice during the summer (yes, it's over, but they are valid for the whole year). Or just to establish and structure personal practice (two articles by Eyal Shifroni that I have already mentioned before). 


Good practice!